ระบบค้นหาคำสั่ง / ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเภท เลขที่คำสั่ง/ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่
คำสั่ง
881/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 31 ธ.ค. 2560
คำสั่ง
760/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ก.ย. 2560
คำสั่ง
774/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.ย. 2560
คำสั่ง
775/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 22 ก.ย. 2560
คำสั่ง
776/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.ย. 2560
คำสั่ง
777/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2560
คำสั่ง
778/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2560
ประกาศ
63/60
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 19 ก.ย. 2560
ประกาศ
75/60
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 19 ก.ย. 2560
คำสั่ง
772/60
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2560
คำสั่ง
773/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับป.ตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำต้น ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ฟิสิกส์) 19 ก.ย. 2560
คำสั่ง
749/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
750/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
751/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
752/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
753/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
754/60
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
755/60
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีววิทยา 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
756/60
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
757/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
758/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
759/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
761/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
762/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
763/60
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
764/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
765/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
766/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
767/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
768/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
769/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
770/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
771/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. เพิ่มเติม 15 ก.ย. 2560
คำสั่ง
746/60
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 14 ก.ย. 2560
คำสั่ง
747/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 ก.ย. 2560
คำสั่ง
748/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14 ก.ย. 2560
คำสั่ง
743/60
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2560
คำสั่ง
744/60
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา 315 181 และรายวิชา 501 003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 2560 12 ก.ย. 2560
คำสั่ง
745/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 12 ก.ย. 2560
คำสั่ง
735/60
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
736/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
737/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
738/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
739/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
740/60
แต่งตั้งอ.รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแทพย์ โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปี 2560 8 ก.ย. 2560
คำสั่ง
734/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยา 7 ก.ย. 2560
คำสั่ง
732/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 7 ก.ย. 2560
คำสั่ง
733/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 7 ก.ย. 2560
คำสั่ง
729/60
แต่งตั้งอ. กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภาคต้น ปี 2560 6 ก.ย. 2560
คำสั่ง
731/60
แต่งตั้งอ.กรรมการและจนท.ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปี 2560 6 ก.ย. 2560
คำสั่ง
730/60
แต่งตั้งอ. กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคต้น ปี 2560 6 ก.ย. 2560
คำสั่ง
726/60
แต่งตั้งอ.และจนท.ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการนานาชาติ) ภาคต้น ปี 2560 คณิตศาสตร์ 5 ก.ย. 2560
คำสั่ง
727/60
แต่งตั้งอ.และจนท.ฝ่ายต่างๆ โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคต้น ปี 2560 คณิตศาสตร์ 5 ก.ย. 2560
คำสั่ง
728/60
แต่งตั้งอ.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์บัณฑิต ภาคต้น ปี 2560 5 ก.ย. 2560
คำสั่ง
725/60
แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 2560
คำสั่ง
720/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดุแลของ มข. ปี 2560 เพ่ิมเติม 4 ก.ย. 2560
คำสั่ง
722/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560 4 ก.ย. 2560
คำสั่ง
724/60
แต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2560
คำสั่ง
723/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับป.ตรี 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
700/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
701/60
แต่งตั้งคระกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
702/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
703/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
704/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
705/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
706/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
707/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
708/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
709/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
710/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
711/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
712/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าดครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
713/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
714/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
715/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
716/60
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
717/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
718/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
719/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผุ้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) รับทดแทน ปี 2560 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
721/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
คำสั่ง
693/60
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการกำจัดสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
678/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
679/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
680/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
681/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
682/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
683/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
684/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
685/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
686/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
687/60
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
688/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
689/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
690/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
691/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
692/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
694/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสนง.คณบดี เดือน กันยายน 2560 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
699/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับป.ตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้น ปี 2560 ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
698/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับป.ตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 2560 ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
695/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ป.ตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 60 ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
697/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ป.ตรี โครงการพิเศษ ภาคต้น ปี 60 ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
696/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ป.ตรี ปกติ นานาชาติ ภาคต้น ปี 60 ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2560
คำสั่ง
676/60
ลับ 30 ส.ค. 2560
ประกาศ
59/60
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 30 ส.ค. 2560
ประกาศ
60/60
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2560 30 ส.ค. 2560
ประกาศ
61/60
รายชื่อนศ.ระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลนศ.ดีเด่น ปี 2559 30 ส.ค. 2560
ประกาศ
62/60
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปี 2560 30 ส.ค. 2560
ประกาศ
58/60
รับสมัครนศ.คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสมารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/ทดแทน ประจำปีการศึกษา 2560 29 ส.ค. 2560
ประกาศ
57/60
ผลการคัดเลือกนศ.เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 28 ส.ค. 2560
คำสั่ง
มข4403/60
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 28 ส.ค. 2560
คำสั่ง
674/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทับ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มข. และสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 24 ส.ค. 2560
คำสั่ง
673/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศกึษา 2560 24 ส.ค. 2560
คำสั่ง
675/60
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 2560
คำสั่ง
671/60
ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายกิจการนศ. คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 23 ส.ค. 2560
ประกาศ
56/60
ผลการประกวด 5ส. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 22 ส.ค. 2560
ประกาศ
55/60
รายชื่อนศ.ระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 21 ส.ค. 2560
คำสั่ง
670/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 21 ส.ค. 2560
คำสั่ง
666/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 18 ส.ค. 2560
คำสั่ง
667/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา 18 ส.ค. 2560
คำสั่ง
663/60
ให้บุคลากรและนศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนศ.ภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา 18 ส.ค. 2560
คำสั่ง
668/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 18 ส.ค. 2560
คำสั่ง
638/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
639/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
640/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
641/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
642/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
643/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
644/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
645/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
646/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
647/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
648/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
649/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
650/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
651/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
652/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
653/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
654/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
655/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
656/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
657/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
658/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
659/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
660/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ส.ค. 2560
คำสั่ง
662/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 ส.ค. 2560
ประกาศ
53/60
แต่งตั้งโรงเรียนศูนย์สอบ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 2560 16 ส.ค. 2560
ประกาศ
54/60
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 16 ส.ค. 2560
คำสั่ง
637/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 16 ส.ค. 2560
คำสั่ง
มข.4168/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 2560
คำสั่ง
636/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 15 ส.ค. 2560
คำสั่ง
633/60
ต้นฉบับอยู่ที่คุณจุฬารักษ์ 15 ส.ค. 2560
คำสั่ง
634/60
ต้นฉบับอยู่ที่คุณจุฬารักษ์ 15 ส.ค. 2560
คำสั่ง
635/60
ต้นฉบับอยู่ที่คุณจุฬารักษ์ 15 ส.ค. 2560
คำสั่ง
621/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
622/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
623/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาสถิติ 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
624/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
625/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสุตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
626/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาฟิสิกส์ 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
627/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
628/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาเคมี 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
629/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาชีวเคมี 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
632/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและอ.ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับป.ตรี ปี 2560 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
633/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2560
คำสั่ง
619/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า จำปาคืนถิ่น ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มข. 10 ส.ค. 2560
คำสั่ง
630/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม 10 ส.ค. 2560
คำสั่ง
631/60
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 10 ส.ค. 2560
คำสั่ง
661/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ส.ค. 2560
ประกาศ
50/60
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 2560
ประกาศ
51/60
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8 ส.ค. 2560
ประกาศ
52/60
รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 ส.ค. 2560
คำสั่ง
615/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพิ่มเติม 8 ส.ค. 2560
คำสั่ง
617/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผุ้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ส.ค. 2560
คำสั่ง
618/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
คำสั่ง
616/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 8 ส.ค. 2560
คำสั่ง
599/60
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมข.ปี2560 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
600/60
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
602/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
603/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
604/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
605/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
606/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
607/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
608/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
609/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 2560
ประกาศ
47/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดอยู่ที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
3956/60มข
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
601/60
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 4 ส.ค. 2560
คำสั่ง
597/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
596/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาเคมี 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
595/60
แต่งตั้งอ.พิเศษภาควิชาฟิสิกส์ 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
598/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
593/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
592/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปี 2560 นิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
มข.คำสั่ง3
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนา นศ. คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2560
คำสั่ง
563/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
564/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
565/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
566/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
567/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
568/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
569/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
570/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
571/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
572/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
573/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
574/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสุตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
575/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
576/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณพิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
577/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
562/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2560
คำสั่ง
560/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมข. ประจำปีการศึกษา 2560 27 ก.ค. 2560
คำสั่ง
561/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมข. ปี 2560 27 ก.ค. 2560
คำสั่ง
557/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2559 26 ก.ค. 2560
คำสั่ง
558/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2559 26 ก.ค. 2560
คำสั่ง
559/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) ปีการศึกษา 2559 26 ก.ค. 2560
ประกาศ
46/60
หลักเกณฑ์และแนวทางปกิบัติเกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบไล่ 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
547/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
548/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
549/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
550/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
551/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
552/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
553/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
554/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
555/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 ก.ค. 2560
คำสั่ง
556/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ก.ค. 2560
ประกาศ
44/60
รายชื่อนศ.ใหม่ ในความดูแลของอ.ที่ปรึกษา ปี 2560 24 ก.ค. 2560
ประกาศ
45/60
รายชื่อนศ.ในความดูแลของอ.ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 24 ก.ค. 2560
คำสั่ง
539/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
540/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
541/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
542/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
543/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
544/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
545/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ค. 2560
คำสั่ง
546/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ค. 2560
ประกาศ
43/60
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี ภาคต้น ปี 2560 20 ก.ค. 2560
คำสั่ง
537/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนศ. ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 2560
คำสั่ง
538/60
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 20 ก.ค. 2560
คำสั่ง
530/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
531/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
532/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
533/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
534/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
535/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 2560
คำสั่ง
536/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ก.ค. 2560
ประกาศ
41/60
รายชื่อนศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2559 (ต้นฉบับอยู่ที่ภาควิชาวิทยาการคอมฯ) 13 ก.ค. 2560
ประกาศ
42/60
รับสมัครผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 13 ก.ค. 2560
คำสั่ง
588/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม 13 ก.ค. 2560
ประกาศ
40/60
ปฏิทินการดำเนินงานผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ภาคต้น ปี 2560 12 ก.ค. 2560
คำสั่ง
528/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปี 59 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศฯ 11 ก.ค. 2560
คำสั่ง
529/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 11 ก.ค. 2560
คำสั่ง
508/60
แต่งตั้งคระกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
509/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
510/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
511/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
512/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
513/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
514/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
515/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
516/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
517/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
518/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
519/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
520/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
521/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
522/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลฯ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
523/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
524/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ก.ค. 2560
คำสั่ง
507/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนศ.ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ปี 2560 6 ก.ค. 2560
คำสั่ง
506/60
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 ก.ค. 2560
คำสั่ง
505/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ 4 ก.ค. 2560
คำสั่ง
504/60
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 30 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
502/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ 29 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
501/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนศ.ใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2560 28 มิ.ย. 2560
ประกาศ
39/60
ผลการประกวดการนำเสนอเนื้อหางานที่ให้บริการในรูปแบบวีดีโอ ยูทูป 28 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
479/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
480/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
481/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
482/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
483/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
484/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
485/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
486/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
487/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
488/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
489/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
490/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
491/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
492/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
493/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
494/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
495/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
496/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
497/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
498/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
499/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเคมี 26 มิ.ย. 2560
ประกาศ
38/60
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 26 มิ.ย. 2560
ประกาศ
35/60
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมค่าครองชีพนศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
476/60
22 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
477/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
478/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 22 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
474/60
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
475/60
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
458/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
459/60
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
460/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
461/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
462/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
463/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
464/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
465/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
466/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
467/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
468/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
469/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
470/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
471/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
472/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
473/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2560
ประกาศ
37/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560 รอบที่ 2 16 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
454/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 15 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
452/60
ตต. 15 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
455/60
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
433/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
434/60
แต่งตั้งคระกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศง2559) ปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
435/60
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
449/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
448/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
447/60
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
446/60
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
445/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
444/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
443/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
442/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สิ่งแวดล้อม 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
441/60
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
440/60
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีววิทยา 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
439/60
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
438/60
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีววิทยา 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
437/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
436/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 13 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
432/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร 12 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
451/60
ตต. 8 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
427/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2559 7 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
428/60
แต่งตั้งคณะทำงานการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 7 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
416/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าดครงวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีววิทยา 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
417/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
418/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
419/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
420/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
421/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
422/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
423/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
424/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
425/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
426/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
410/60
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการ 1 มิ.ย. 2560
คำสั่ง
407/60
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ผู้บริหารพบปะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 31 พ.ค. 2560
คำสั่ง
408/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มิถุนายน 2560 31 พ.ค. 2560
ประกาศ
36/60
รับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
คำสั่ง
401/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
402/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
403/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
404/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
405/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
406/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 พ.ค. 2560
คำสั่ง
400/60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 26 พ.ค. 2560
คำสั่ง
374/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
375/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
376/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
377/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
378/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
379/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
384/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
380/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
381/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
382/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
383/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
399/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ฟิสิกส์ 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
398/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ค. 2560
คำสั่ง
373/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการสึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับป.โท-เอก และป.เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 ปี 2560 24 พ.ค. 2560
ประกาศ
34/60
ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 23 พ.ค. 2560
ประกาศ
33/60
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุน นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559 19 พ.ค. 2560
คำสั่ง
372/60
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานการนำนศ.เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานอกสถานที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2559 19 พ.ค. 2560
คำสั่ง
359/60
ให้บุคลากรเข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
360/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
361/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
362/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
363/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
364/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
365/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
366/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
367/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
368/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
369/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
370/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
371/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ค. 2560
คำสั่ง
358/60
ให้บุคลากรและนักเรียนร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 5 พ.ค. 2560
คำสั่ง
357/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ 4 พ.ค. 2560
คำสั่ง
356/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 3 พ.ค. 2560
คำสั่ง
355/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559 3 พ.ค. 2560
คำสั่ง
352/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
344/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
345/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
346/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
347/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีวิทยา 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
348/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
349/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
350/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
351/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
354/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 พ.ค. 2560
คำสั่ง
353/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 1 พ.ค. 2560
ประกาศ
31/60
รายชื่อนศ.คณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 28 เม.ย. 2560
คำสั่ง
338/60
แต่งตั้งรักษาการแทนหนภ.ฟิสิกส์ 27 เม.ย. 2560
คำสั่ง
มข.1870/60
อนุมัติให้ลาออกจากตน.รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2560
ประกาศ
30/60
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มข. ปี 2560 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
332/60
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
333/60
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
334/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
335/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
336/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 26 เม.ย. 2560
คำสั่ง
337/60
แต่งตั้งเลขานุการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 26 เม.ย. 2560
ประกาศ
29/60
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 25 เม.ย. 2560
คำสั่ง
331/60
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2560
ประกาศ
29/60
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 25 เม.ย. 2560
คำสั่ง
331/60
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2560
คำสั่ง
324/60
ุให้บุคลากรและนศ.ร่วมโครงการดูงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับป.ตรี 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
325/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
326/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
327/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
328/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
329/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
330/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 เม.ย. 2560
คำสั่ง
มข.1818/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560
คำสั่ง
1819/60มข.
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560
คำสั่ง
323/60
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 เม.ย. 2560
คำสั่ง
318/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
319/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
320/60
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
321/60
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
313/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
314/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
315/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
316/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
317/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
322/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
312/60
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative startup) 20 เม.ย. 2560
คำสั่ง
301/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 18 เม.ย. 2560
ประกาศ
28/60
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
311/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2559 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
306/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
306/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
307/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
308/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
309/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
310/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 เม.ย. 2560
คำสั่ง
305/60
ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการภาควิชาเคมี 12 เม.ย. 2560
คำสั่ง
304/60
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
288/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
289/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
290/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
291/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
292/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
293/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
294/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
295/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
296/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
297/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
298/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
299/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
300/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
302/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
303/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 11 เม.ย. 2560
คำสั่ง
287/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ ปลาย ีป 2559 เพิ่มเติม 10 เม.ย. 2560
ประกาศ
26/60
รายชื่อนร.ผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559 10 เม.ย. 2560
ประกาศ
27/60
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อแข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 10 เม.ย. 2560
คำสั่ง
285/60
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบบริหารองค์กรโดยใช้ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 7 เม.ย. 2560
คำสั่ง
286/60
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี 7 เม.ย. 2560
คำสั่ง
266/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
267/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
268/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
269/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
270/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
271/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
272/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
273/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
274/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
275/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
276/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
คำสั่ง
277/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2560
ประกาศ
25/60
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 3 เม.ย. 2560
คำสั่ง
343/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน เมษายน 2560 1 เม.ย. 2560
ประกาศ
24/60
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
232/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
234/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
235/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาเคมี 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
236/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
237/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
238/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาจุลชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
239/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
240/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาฟิสิกส์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
241/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
242/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาชีวเคมี 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
243/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
231/60
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
244/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
245/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
246/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
247/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
248/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
249/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
250/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
251/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
252/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
253/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
254/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
255/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
256/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
257/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
258/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
259/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
260/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
261/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
262/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
263/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
264/60
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
265/60
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
244/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 2560
คำสั่ง
254/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 มี.ค. 2560
ประกาศ
23/60
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 27 มี.ค. 2560
ประกาศ
21/60
การเปิด-ปิดลิฟต์ ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์ มข. 24 มี.ค. 2560
ประกาศ
22/60
การรับสมัครทุนสนับสุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มข. ปี 2560 24 มี.ค. 2560
คำสั่ง
218/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปี 2559 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
219/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
220/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
221/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
222/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
223/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
224/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
225/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
226/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
227/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
228/60
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
229/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 23 มี.ค. 2560
คำสั่ง
215/60
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาภุมิสารสนเทศศาสตร์ 21 มี.ค. 2560
คำสั่ง
216/60
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2560
คำสั่ง
217/60
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2560
คำสั่ง
233/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 21 มี.ค. 2560
ประกาศ
20/60
ผลการคัดเลือกนศ.คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาน ปีการศึกษา 2559 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
199/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
200/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
201/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิวทยา 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
202/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
203/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
204/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
205/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
206/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
207/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
208/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
209/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
210/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
211/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
212/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
213/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 มี.ค. 2560
คำสั่ง
214/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 มี.ค. 2560
ประกาศ
19/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 1) 17 มี.ค. 2560
คำสั่ง
197/60
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560 15 มี.ค. 2560
คำสั่ง
198/60
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ 15 มี.ค. 2560
คำสั่ง
193/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศกึษา 2559 14 มี.ค. 2560
คำสั่ง
194/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสัตวแทพย์ศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาควิชาเคมี) 14 มี.ค. 2560
คำสั่ง
195/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ภาคปลาย ปี 2559 (ภาควิชาเคมี) 14 มี.ค. 2560
คำสั่ง
196/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปลาย ปี 2559 (ภาควิชาเคมี) 14 มี.ค. 2560
ประกาศ
18/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท รับเพิ่มเติม รับทดแทน ภาคปลาย ปี 59 14 มี.ค. 2560
ประกาศ
17/60
การเลือกตั้งนายกสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ มข. แก้ไขเพิ่มเติม 13 มี.ค. 2560
คำสั่ง
192/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 13 มี.ค. 2560
คำสั่ง
189/60
แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเปิด-ปิดลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 06 คณะวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2560
คำสั่ง
190/60
แต่งตั้งคณะทำงานดูแลห้องเรียนพร้อมใช้ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2560
คำสั่ง
191/60
แต่งตั้งคณะกรรมการใช้ระบบกล้องวงจรปิด คณะวิทยาศาสตร์ มข. 10 มี.ค. 2560
คำสั่ง
188/60
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 8 มี.ค. 2560
ประกาศ
16/60
การเลือกตั้งนายกสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตร์ มข. 8 มี.ค. 2560
คำสั่ง
165/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
166/60
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ (ต้นฉบับอยู่ที่คุณจุฬารักษ์) 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
167/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
168/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
169/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
170/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
171/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
172/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
173/60
แต่งตั้งอ.ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
174/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
175/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
176/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
177/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
178/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
179/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
180/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
181/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
182/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
183/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
184/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
185/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
186/60
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
187/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
167/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
168/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
169/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
170/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
171/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
172/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
173/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
174/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
175/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
176/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
177/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
178/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
179/60
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 7 มี.ค. 2560
คำสั่ง
164/60
มอบอำนาจให้หัวหน้าภาควิชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 6 มี.ค. 2560
คำสั่ง
162/60
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 2 มี.ค. 2560
ประกาศ
14/60
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 2 มี.ค. 2560
ประกาศ
15/60
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และภาคต้น ปีการศึกษา 2560 2 มี.ค. 2560
คำสั่ง
159/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เคมี 1 มี.ค. 2560
คำสั่ง
160/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เคมี 1 มี.ค. 2560
คำสั่ง
145/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ต้นฉบับอย 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
158/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มีนาคม 2560 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
157/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
146/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
147/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
148/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
149/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
150/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
151/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
152/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
153/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
154/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
155/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 28 ก.พ. 2560
คำสั่ง
144/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ก.พ. 2560
คำสั่ง
141/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ภาคปลาย ปี 2559 สาขาวิชาชีววิทยา 24 ก.พ. 2560
คำสั่ง
142/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปลาย ปี 2559 ภาควิชาเคมี 24 ก.พ. 2560
คำสั่ง
143/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาE ประจำภาคปลาย ปี 2559 ภาควิชาเคมี 24 ก.พ. 2560
คำสั่ง
137/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 23 ก.พ. 2560
คำสั่ง
138/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 23 ก.พ. 2560
คำสั่ง
139/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 ก.พ. 2560
ประกาศ
13/60
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 ก.พ. 2560
คำสั่ง
109/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
110/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
111/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
112/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
113/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
114/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
115/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
120/60
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีววิทยา 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
121/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
122/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
123/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
124/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
125/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
126/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
127/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
128/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
129/60
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
130/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
131/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
132/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
133/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
ประกาศ
12/60
การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 22 ก.พ. 2560
ประกาศ
11/60
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 22 ก.พ. 2560
คำสั่ง
108/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผุ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)เพิ่มเติม 21 ก.พ. 2560
คำสั่ง
102/60
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
103/60
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2560
ประกาศ
20-32/60
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20-32/2560) 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
104/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์ 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
105/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
106/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาเคมี 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
107/60
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา 20 ก.พ. 2560
คำสั่ง
101/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปลาย ปี 2559 16 ก.พ. 2560
คำสั่ง
100/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 16 ก.พ. 2560
ประกาศ
10/60
รับสมัครนศ.คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 16 ก.พ. 2560
คำสั่ง
95/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
96/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
97/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
98/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
99/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 ก.พ. 2560
ประกาศ
9/60
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
119/60
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาชีวเคมี 15 ก.พ. 2560
คำสั่ง
94/60
ตต.ทำงานเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx เพิ่มเติม 10 ก.พ. 2560
ประกาศ
7/60
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.2560 10 ก.พ. 2560
ประกาศ
8/60
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พซษซ 2560 10 ก.พ. 2560
คำสั่ง
91/60
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.พ. 2560
คำสั่ง
79/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
80/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
81/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
82/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
83/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
84/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
85/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 ก.พ. 2560
คำสั่ง
86/60
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา 315 182 general physics laboratory II ในการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 6 ก.พ. 2560
ประกาศ
6/60
รายชื่อนศ.คณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคต้น ปี 2559 เพิ่มเติม 3 ก.พ. 2560
คำสั่ง
78/60
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาของนศ. ปี 2559 3 ก.พ. 2560
คำสั่ง
76/60
มอบหมายให้บุคคลทำการแทน 1 ก.พ. 2560
คำสั่ง
77/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 1 ก.พ. 2560
คำสั่ง
72/60
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
73/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
74/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
75/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
72/60
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปี 2559 (คุณศุภลักษณ์แก้ไขใหม่) 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
69/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
70/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
71/60
ตต.อ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปลาย ปี 2559 31 ม.ค. 2560
คำสั่ง
67/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 30 ม.ค. 2560
คำสั่ง
66/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปี 2559 30 ม.ค. 2560
คำสั่ง
68/60
ตต.เป็นคณะทำงานกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปี 2560 30 ม.ค. 2560
ประกาศ
3/60
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 27 ม.ค. 2560
ประกาศ
4/60
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 ม.ค. 2560
ประกาศ
5/60
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
53/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
54/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
55/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
56/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
57/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
58/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีวเคมี 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
59/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
60/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
61/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
62/60
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
63/60
ตต.อ.รับผิดชอบรายวิชา อ.ผู้สอน และจนท. ในการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
50/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเทคนิคการแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำภาคปลาย ปี 2559 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
51/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
52/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
64/60
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับป.ตรี ภาคปลาย ปี 2559 27 ม.ค. 2560
คำสั่ง
345และ346/
เปลี่ยนแปลงกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 26 ม.ค. 2560
คำสั่ง
42/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
43/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
44/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
45/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
46/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
47/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
48/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
49/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 25 ม.ค. 2560
คำสั่ง
39/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ม.ค. 2560
คำสั่ง
25/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
26/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
27/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
28/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
29/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
30/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
31/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
32/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ชีวเคมี 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
33/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
34/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ฟิสิกส์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
35/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
36/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
37/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
38/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 19 ม.ค. 2560
คำสั่ง
24/60
แต่งตั้งคณะทำงานการเขียนรายงานการประเมินตนเอง sar ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ edpex 18 ม.ค. 2560
คำสั่ง
22/60
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 17 ม.ค. 2560
คำสั่ง
7/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
8/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎี วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
9/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
10/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดุษฎี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
11/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
12/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
13/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดุษฎี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
14/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
15/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
16/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
17/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิชาเคมี 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
18/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
19/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิชาชีวเคมี 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
20/60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 ม.ค. 2560
คำสั่ง
21/60
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 ม.ค. 2560
ประกาศ
1/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 12 ม.ค. 2560
ประกาศ
2/60
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี ภาคปลาย ปี 2559 12 ม.ค. 2560
คำสั่ง
5/60
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึ 9 ม.ค. 2560
คำสั่ง
6/60
แต่งตั้งเจ้าหน้าเวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี เดือน มกราคม 2560 9 ม.ค. 2560
คำสั่ง
2/60
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาตร์ ปี 2559 5 ม.ค. 2560
คำสั่ง
3/60
เปลี่ยนแปลงคระกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ม.ค. 2560
คำสั่ง
4/60
ตต.ผู้รักษาราชการแทนหนภ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ม.ค. 2560
ประกาศ
40/59
การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2559 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1102/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม จุลชีววิทยา 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1104/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วัสดุศาสตร์ฯ 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1105/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิติวิทยาศาสตร์ 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1106/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ชีววิทยา 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1121/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1120/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สถิติประยุกต์ 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1119/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1103/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีวเคมี 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1118/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1117/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่ม ฟิสิกส์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1116/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1115/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม เคมี 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1113/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1112/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1111/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1110/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1109/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1108/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1107/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1106/59
ตต.คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1122/59
ตต.กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1101/59
แต่งตั้งคระกรรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1100/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดแผน หรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1114/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1100/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดแผน หรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ 30 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1101/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 ธ.ค. 2559
ประกาศ
97/59
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา ประจำปี 2559" 29 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1097/59
ตต.คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนร.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มข. (รอบสอง) ฯ ปีการศึกษา 2560 28 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1096/59
ตต.คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแล มขง ปี 2559 เพิ่มเติม 28 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1096/60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 28 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1097/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบสอง) และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 28 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1094/59
แต่งตั้งอ.พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1084/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีววิทยาสำหรับครู 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1085/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1086/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1087/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาใิชาชีววิทยา 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1088/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1089/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1092/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1093/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ในการรจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปี 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1090/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1091/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 26 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1072/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1073/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1074/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1075/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1076/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1077/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1078/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1079/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1080/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1081/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ชีววิทยา 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1082/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 21 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1071/59
ตต.คณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 19 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1068-59คัด
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนศ.โครงการแลกเปลี่ยน global undergraduate exchange program (UGRAD) 2017-2018) 16 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1067/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการโคโลนีเกมส์ แข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 บัวน้ำเงินเกมส์ 16 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1052/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1053/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1054/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1055/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1056/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1057/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1058/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1059/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1060/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1061/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1062/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1063/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1064/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1065/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1066/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
มข6859-59ร
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 13 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1051/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพิ่มเติม 13 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1049/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี 7 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1046/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 7 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
มข.6812/59
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ราชการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 7 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
มข6810/59
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. 7 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1035/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1036/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1037/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1038/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1039/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1040/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1041/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1042/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1034/59
แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1043/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1045/59
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1044/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2559 2 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
161/60
แต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
คำสั่ง
1033/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน ธันวาคม 2559 30 พ.ย. 2559
คำสั่ง
6629/59มข.
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ icmma2016 เพ่ิมเติม 29 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1032/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศกึษา 2559-2560 (แก้ไข และเพิ่มเติม) 29 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1031/59
แต่งตั้งหัวหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2559
ประกาศ
96/59
รายชื่อนศ.คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 28 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1018/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีววิทยา 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1019/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาสถิติประยุกต์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1020/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาชีววิทยา 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1021/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1022/59
ตต.อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1023/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1024/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1025/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1026/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1027/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาจุลชีววิทยา 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1028/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาคณิตศาสตร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1029/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1030/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 พ.ย. 2559
คำสั่ง
985/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1016/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 23 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1017/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 23 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1016/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา 23 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1014/59โคร
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปี 2559 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1015/59
เปลี่ยนแปลงคระกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ภาควิชาสถิติ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1004/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกาาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1005/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1006/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1007/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1008/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1009/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1010/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1011/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1012/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1013/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 22 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1003/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
996/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
997/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีววิทยา 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
998/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เคมี 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
998/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เคมี 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
999/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีววิทยา 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1000/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฟิสิกส์ 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1001/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฟิสิกส์ 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
1002/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีววิทยา 21 พ.ย. 2559
คำสั่ง
994/59
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2559
ประกาศ
92/59
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 17 พ.ย. 2559
คำสั่ง
993/59
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2559
คำสั่ง
992/59
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 17 พ.ย. 2559
ประกาศ
93/59
รับสมัครนศ.เข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 17 พ.ย. 2559
ประกาศ
89/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. 16 พ.ย. 2559
ประกาศ
90/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
990/59
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน มข. ประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
มข.6303/59
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
969/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
970/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
971/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
972/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
973/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
974/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
975/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
976/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
977/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
978/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
979/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
980/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
981/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
982/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
983/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
984/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
986/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
987/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
988/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
989/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เคมี 16 พ.ย. 2559
คำสั่ง
968/59
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 15 พ.ย. 2559
คำสั่ง
967/59
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมข. ปี 2559 14 พ.ย. 2559
ประกาศ
88/59
ตารางสอบปลายภาค ต้น ปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
คำสั่ง
960/59
แต่งตั้งที่ปรึกษานศ.สหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 59 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
961/59
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 59 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
962/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ภคต้น ปี 2559 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
963/59
แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการ คืนถิ่นวิทย์-อักษร 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
964/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
965/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
966/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พงศ.2555) 11 พ.ย. 2559
คำสั่ง
957/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เ 9 พ.ย. 2559
คำสั่ง
956/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2559
คำสั่ง
954/59
มอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน 8 พ.ย. 2559
คำสั่ง
955/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนศ.คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 8 พ.ย. 2559
คำสั่ง
953/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาเคมี 7 พ.ย. 2559
คำสั่ง
951/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (เพิ่มเติม) 4 พ.ย. 2559
คำสั่ง
951/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (เพิ่มเติม) 4 พ.ย. 2559
คำสั่ง
952/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2559-2560 4 พ.ย. 2559
คำสั่ง
938/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยาสำหรับครู 3 พ.ย. 2559
คำสั่ง
949/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมิน 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 3 พ.ย. 2559
คำสั่ง
950/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 2559
คำสั่ง
948/59
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาสถิติ 3 พ.ย. 2559
คำสั่ง
947/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี เดือน พฤศจิกายน 2559 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
939/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
940/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
941/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
942/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
943/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
944/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
945/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
946/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง
923/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
924/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
925/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
926/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
927/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
928/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
929/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
930/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
931/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
932/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
933/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
934/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
935/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติมนิติวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
936/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
937/59
แต่งตั้งอ. กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง
920/59
แต่งตั้งอ. กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการนานาชาติ ภาคต้น ปี 2559 (ชีววิทยา) 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
915/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
916/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
917/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
918/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
919/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์และนาโนฯ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
905/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
906/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
907/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
908/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
911/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
912/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
913/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
914/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
910/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
909/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2559
คำสั่ง
903/59
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
904/59
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
898/59
แต่งตั้งอ. กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคนิคการแำทย์ ต้น ปี 59 (ภาควิชาเคมี) 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
899/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 59 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
900/59
แต่งตั้งอ. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคต้น ปี 59 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
901/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ภาคต้น ปี 2559 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
902/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ปี 2559 27 ต.ค. 2559
คำสั่ง
890/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
891/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
892/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
893/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
894/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
895/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
896/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
897/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 25 ต.ค. 2559
คำสั่ง
888/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชาเคมี 21 ต.ค. 2559
คำสั่ง
889/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชาเคมี 21 ต.ค. 2559
คำสั่ง
885/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2559
คำสั่ง
886/59
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 2559 เพิ่มเติม 19 ต.ค. 2559
คำสั่ง
864/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับรู้ระยะไกล คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
865/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับรู้ระยะไกลคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
866/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ดุษฎีชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
867/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
868/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
869/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
870/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
871/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
872/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
873/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
874/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
875/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีวเคมี 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
876/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
877/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
878/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
879/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
880/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
882/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
883/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
คำสั่ง
884/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ต.ค. 2559
ประกาศ
87/59
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560 แบบร่วมทุน ฯ กับบัณฑิตวิทยาลัย 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
864/59
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ "บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม" 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
860/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2559 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
860/59
กรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าป.ดทปลายปี 59 วัสดุศาสตร์ 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
861/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษภาคคอมพิวเตอร์ ต้น ปี 59 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
862/59
แต่งตั้งอ.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการผลิตบัณฑิต นอกเวลราชการ ต้น ปี 59 ฟิสิกส์ 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
863/59
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ วิชา 315 181 ภาคต้น ปี 59 ฟิสิกส์ 17 ต.ค. 2559
คำสั่ง
863/59
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ วิชา 315 181 ภาคต้น ปี 59 ฟิสิกส์ 17 ต.ค. 2559
ประกาศ
86/59
ผลการคัดเลือกนศ.คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็น นศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ(พสวท)รับทดแทน ปี 2559 13 ต.ค. 2559
คำสั่ง
856/59
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ภาคต้น ปี 2559 13 ต.ค. 2559
คำสั่ง
857/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคต้น ปี 2559 13 ต.ค. 2559
คำสั่ง
858/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 13 ต.ค. 2559
คำสั่ง
859/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนพสวท) และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิท 13 ต.ค. 2559
คำสั่ง
850/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559
คำสั่ง
851/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 11 ต.ค. 2559
คำสั่ง
852/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 11 ต.ค. 2559
คำสั่ง
853/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559
คำสั่ง
849/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ต.ค. 2559
ประกาศ
85/59
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 2559
คำสั่ง
847/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาเคมี 6 ต.ค. 2559
คำสั่ง
848/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 6 ต.ค. 2559
คำสั่ง
846/59
แต่งตั้งเลขานุการภาควิชาสถิติ 5 ต.ค. 2559
คำสั่ง
843/59
เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบกลางภาค ต้น ปี 2559 3 ต.ค. 2559
คำสั่ง
845/59
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทำบุญกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 3 ต.ค. 2559
คำสั่ง
842/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสนง.คณบดี เดือน ตค.59 30 ก.ย. 2559
ประกาศ
84/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1) 30 ก.ย. 2559
ประกาศ
83/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน. ชีววิทยา รร.อุดรพิทฯ(เพิ่มเติม) 29 ก.ย. 2559
ประกาศ
82/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติม 29 ก.ย. 2559
คำสั่ง
841/59
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2558 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
828/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
829/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
830/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
827/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ก.ย. 2559
ประกาศ
81/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น นศ.ในโครงการพัฒนาฯ (พสวท.) รับทดแทน ปี 2559 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
831/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
832/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
833/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปลาย ปี59 ภาคคณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
834/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฟิสิกส์ ปลาย ปี 59 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
835/59
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกป.โท ปลาย ปี 2559 เคมี 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
836/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปลาย ปี 59 ชีววิทยา 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
837/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 59 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
838/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกป.โท ปลาย ปี 59 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
839/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปลาย ปี 59 ภาควิชาจุลชีววิทยา 28 ก.ย. 2559
คำสั่ง
840/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปลาย ปี 59 ชีวเคมี 28 ก.ย. 2559
ประกาศ
78/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. 27 ก.ย. 2559
คำสั่ง
826/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2560ฯ 26 ก.ย. 2559
คำสั่ง
844/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดขนาดอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2559
คำสั่ง
801/59
แต่งตั้งอ.พิเศา นศ.ป.ตรี ภาคปกติ ต้น ปี 2559 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
800/59
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
802/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปี 2559 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
803/59
แต่งตั้งอ.พิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
804/59
แต่งตั้งอ.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
805/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
806/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
807/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม วัสดุศาสตร์ฯ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
808/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
809/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
801/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
811/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
812/59
แต่งตั้งอา.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
813/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
814/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
815/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
816/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
817/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
818/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
819/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
820/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
821/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
822/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีวเคมี 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
823/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ก.ย. 2559
คำสั่ง
824/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2559
ประกาศ
79/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
76/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
77/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มข 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
80/59
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาชีวเคมี 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
70/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาเคมี รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
71/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาเคมี รร.สารคามพิทยาคม 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
72/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคอีสาน 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
73/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน.สาขาวิชาชีววิทยา รร.อุดรพิทยานุกูล 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
74/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ก.ย. 2559
ประกาศ
75/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์ รร.ขอนแก่นวิทยายน 20 ก.ย. 2559
คำสั่ง
784/59
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
783/59
เปลี่ยนแปลงกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 19 ก.ย. 2559
ประกาศ
69/59
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
796/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
785/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
786/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
787/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
788/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
789/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
790/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
791/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
792/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
793/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
794/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
795/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
795/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
797/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คอมพิวเตอร์ ปี 2559 19 ก.ย. 2559
คำสั่ง
782/59
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทำบุยกฐินสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 16 ก.ย. 2559
คำสั่ง
780/59
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ตามโครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 14 ก.ย. 2559
ประกาศ
68/59
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
766/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีวเคมี 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
767/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
768/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
769/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
770/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
771/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
772/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
773/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
774/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
776/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม จุลชีววิทยา 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
777/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
778/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
779/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
775/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
765/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 14 ก.ย. 2559
คำสั่ง
764/59
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการด้านโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2559
คำสั่ง
760/59
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ต้น ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 ก.ย. 2559
คำสั่ง
756/59
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 7 ก.ย. 2559
คำสั่ง
758/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 7 ก.ย. 2559
ประกาศ
67/59
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับเงินรางวัล สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
66/59
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2558 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
65/59
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
64/59
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
63/59
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2558 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
62/59
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปี 2559 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
751/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
755/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
752/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
753/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
754/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
749/59
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 6 ก.ย. 2559
คำสั่ง
750/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 ก.ย. 2559
ประกาศ
ฉบับที่61/
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
747/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
746/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 5 ก.ย. 2559
ประกาศ
60/59
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยขของอาจารย์ผ่านการสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
744/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
745/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
742/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
744/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ชีววิทยา) 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
743/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
748/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 5 ก.ย. 2559
คำสั่ง
739/59
ตต.เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี เดือน กันยายน 2559 30 ส.ค. 2559
คำสั่ง
731/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 ส.ค. 2559
ประกาศ
730/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
729/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
728/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
727/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
736/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 26 ส.ค. 2559
ประกาศ
ฉบับที่58/
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
734/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
737/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
735/59
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 26 ส.ค. 2559
ประกาศ
59/59
รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับทดแทนประจำปีการศึกษา 2559 26 ส.ค. 2559
คำสั่ง
721/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
724/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
726/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
722/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์(โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
723/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(โครงการนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
720/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
719/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
725/59
แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2559
คำสั่ง
716/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 24 ส.ค. 2559
คำสั่ง
707/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีวเคมี 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
709/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
708/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
710/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
711/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
712/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
713/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
714/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
715/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
706/59
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 23 ส.ค. 2559
คำสั่ง
700/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
701/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
702/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
684/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ป.ตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปี 2558 ฟิสิกส์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
703/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
704/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
685/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาพิเศษ ปี 2558 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
686/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
687/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
688/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
589/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
690/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
691/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
692/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
693/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
694/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
695/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
697/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
698/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นิติวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
696/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
699/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 22 ส.ค. 2559
คำสั่ง
683/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาและกรรมการสอบสำหรับนศ.ภาคปกติและโครงการพิเศษ ปี 2559 19 ส.ค. 2559
คำสั่ง
682/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ป.ตรี ภาคปกติ ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาสถิติ 16 ส.ค. 2559
คำสั่ง
674/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ 15 ส.ค. 2559
คำสั่ง
654/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
655/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
656/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
657/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
658/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
659/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีวิทยา 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
660/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
661/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
662/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
663/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
664/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
665/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
666/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
667/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
668/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
669/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
673/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 11 ส.ค. 2559
คำสั่ง
652/59
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบทความจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 13 ฯ 10 ส.ค. 2559
คำสั่ง
651/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของคณะฯ ปี 2559 9 ส.ค. 2559
คำสั่ง
649/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 เพิ่มเติม 9 ส.ค. 2559
ประกาศ
56/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 8 ส.ค. 2559
ประกาศ
57/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
648/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
644/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
647/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
645/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
646/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาพิสิกส์ 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
643/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาเคมี 8 ส.ค. 2559
คำสั่ง
633/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
634/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
635/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
636/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
637/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
638/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
639/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
632/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศง 2559 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
640/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 4 ส.ค. 2559
คำสั่ง
630/59
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
614/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
615/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
616/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
617/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
618/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
619/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
620/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
621/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
622/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
623/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
624/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
625/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
626/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
627/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
628/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
629/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คณิตศาสตร์ 3 ส.ค. 2559
ประกาศ
54/59
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 3 ส.ค. 2559
คำสั่ง
602/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน สิงหาคม 2559 29 ก.ค. 2559
คำสั่ง
601/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 26 ก.ค. 2559
คำสั่ง
600/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร(Organization Development: OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
592/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
593/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
594/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
595/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสาารสนเทศ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
596/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
597/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
598/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
599/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 ก.ค. 2559
คำสั่ง
591/59
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 22 ก.ค. 2559
ประกาศ
51/59
แต่งตั้งรร.ศูนย์สิบ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 2559 15 ก.ค. 2559
ประกาศ
52/59
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 15 ก.ค. 2559
คำสั่ง
573/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 2559
ประกาศ
49/59
รับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 14 ก.ค. 2559
ประกาศ
50/59
ขยายเวลารับสมัครทุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปี 2559 รอบ 1 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
563/59
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปี 2559ฯ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
555/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
570/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
569/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
583/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
582/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
581/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
580/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลฯ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
579/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
577/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
576/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
575/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
574/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
572/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
571/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
588/59
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
587/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
586/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
585/59
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
584/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
567/59
แต่งตั้งอาจาารย์บัณฑิตพิเศษ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
568/59
แต่งตั้งอาจาารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
589/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
590/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
564/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
565/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วัสดุศาสตร์ฯ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
566/59
แต่งตั้งอ.บัณฑิตพิเศษ วัสดุศาสตร์ 14 ก.ค. 2559
คำสั่ง
561/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
562/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
562/59
แต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนหนภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
560/59
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการต่ออายุตามมาตรฐานการรับรอง iso/iec 17025 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
539/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
540/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
541/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
542/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
543/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
544/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
545/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
546/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
547/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาฟิสิกส์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
548/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
549/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
550/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
551/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
552/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
553/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
554/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
556/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
557/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
558/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
559/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 13 ก.ค. 2559
คำสั่ง
537/59
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ 12 ก.ค. 2559
คำสั่ง
536/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) 12 ก.ค. 2559
คำสั่ง
535/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 12 ก.ค. 2559
คำสั่ง
531/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 5 ก.ค. 2559
คำสั่ง
530/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษาด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ" 5 ก.ค. 2559
คำสั่ง
532/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 5 ก.ค. 2559
คำสั่ง
529/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 5 ก.ค. 2559
คำสั่ง
528/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2559 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
516/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาฟิสิกส์ 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
517/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
519/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
518/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
520/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
521/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
522/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
523/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
524/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
525/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
526/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
527/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาชีวเคมี 4 ก.ค. 2559
คำสั่ง
514/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมิน 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 1 ก.ค. 2559
คำสั่ง
511/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
508/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 29 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
504/59
แก้ไขคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 125/59 ชีววิทยา 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
496/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวัสดุศาสตร์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
496/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
497/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
498/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
499/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
501/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
502/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
500/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
503/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 23 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
494/59
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 21 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
491/59
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาภาระงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
492/59
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
493/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
490/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
479/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาชีววิทยา 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
480/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาเคมี 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
481/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
482/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติ 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
483/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
484/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
485/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
486/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
487/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
488/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิทชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
489/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
515/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 20 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
473/59
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาชีวเคมี 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
474/59
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
475/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
476/59
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศ 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
477/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการ วมว.มข. 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
478/59
ลาออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการ วมว.-มข. 16 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
460/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
461/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบศึกษาอิสระ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
462/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
463/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
464/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
465/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
466/59
ิแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
467/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
469/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 14 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
458/59
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
445/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
446/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
447/59
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
448/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีวเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
449/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
450/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
451/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
452/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
453/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
454/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
455/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
456/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
457/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
459/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
468/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
457/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 13 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
443/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
444/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
441/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ รัดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 6 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
440/59
แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนา "ระดมความเห็น (ร่าง)กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มข.พ.ศ.2560-2567 3 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
437/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี 2 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
439/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับป.โท เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
438/59
แต่งตั้งเวรฯเดือนมิถุนายน 2559 ภายในสนง.คณบดี 2 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
436/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
427/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
428/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
429/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
430/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
431/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
432/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมีอินทรีย์ 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
433/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
434/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ.ย. 2559
คำสั่ง
435/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาฟิสิกข์ 1 มิ.ย. 2559
ประกาศ
46/59
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรืผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 30 พ.ค. 2559
คำสั่ง
425/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมดครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา 27 พ.ค. 2559
คำสั่ง
424/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
423/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
422/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
421/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
420/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
419/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
418/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
417/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
416/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
415/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 พ.ค. 2559
คำสั่ง
414/59
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปี 2559 24 พ.ค. 2559
คำสั่ง
412/59
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภูมิสารวนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
คำสั่ง
410/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
คำสั่ง
409/59
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
คำสั่ง
408/59
แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
คำสั่ง
413/59
แต่งตั้งกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
คำสั่ง
411/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2559
ประกาศ
43/59
ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 19 พ.ค. 2559
ประกาศ
42/59
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
387/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
388/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
389/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
390/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
391/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
392/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
393/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
394/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
395/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
396/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
397/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
398/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
399/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
400/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
401/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
402/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
403/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
404/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาวิชาชีวเคมีขา 18 พ.ค. 2559
คำสั่ง
385/59
ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 25 กันภัยมหิดลเกมส์ 17 พ.ค. 2559
ประกาศ
41/59
รายชื่อนศ.คณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ประเภททุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
386/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผู้ปกครองนศ.ใหม่ และคู่มือปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2559 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
368/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
369/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
370/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
371/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวชานิติวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
372/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
373/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
374/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
375/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
376/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
377/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
378/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยาสำหรับครู 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
379/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
380/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
381/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาฟิสิกส์ 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
382/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
383/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
384/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2559
คำสั่ง
364/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 11 พ.ค. 2559
ประกาศ
39/59
ผลการประกวด 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558 4 พ.ค. 2559
คำสั่ง
362/59
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 4 พ.ค. 2559
คำสั่ง
355/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกข์ 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
356/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
357/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
358/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
359/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
360/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
361/59
แต่งตั้งคณะกรรกมารสอบโครงวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 3 พ.ค. 2559
คำสั่ง
363/59
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามคุรภาพภายใน (IQA) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 30 เม.ย. 2559
ประกาศ
37/59
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2559 29 เม.ย. 2559
ประกาศ
38/59
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปี พ.ศ. 2559 29 เม.ย. 2559
ประกาศ
35/59
รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 28 เม.ย. 2559
ประกาศ
36/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 28 เม.ย. 2559
คำสั่ง
353/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 28 เม.ย. 2559
ประกาศ
34/59
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 27 เม.ย. 2559
คำสั่ง
352/59
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2559
ประกาศ
33/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดที่ 2) 25 เม.ย. 2559
ประกาศ
32/59
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 25 เม.ย. 2559
คำสั่ง
350/59
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์และสารเคมีออนไลน์ 25 เม.ย. 2559
คำสั่ง
349/59
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2559
คำสั่ง
349/59
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2559
คำสั่ง
347/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ชีววิทยา 22 เม.ย. 2559
คำสั่ง
348/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์และนาโนฯ 22 เม.ย. 2559
คำสั่ง
261/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 เม.ย. 2559
คำสั่ง
259/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 21 เม.ย. 2559
คำสั่ง
258/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ 21 เม.ย. 2559
คำสั่ง
257/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 21 เม.ย. 2559
คำสั่ง
256/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 21 เม.ย. 2559
คำสั่ง
328/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
329/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
330/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
331/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
332/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
333/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
334/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
335/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
336/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
337/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
338/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
339/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
340/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
341/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
342/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
343/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 20 เม.ย. 2559
คำสั่ง
344/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 20 เม.ย. 2559
ประกาศ
31/59
การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 18 เม.ย. 2559
ประกาศ
28/59
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 12 เม.ย. 2559
คำสั่ง
309/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
310/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
311/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
312/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
313/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
314/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
315/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
316-59
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
317-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
318-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
319-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
320-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
321-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
322/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 เม.ย. 2559
คำสั่ง
323/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 เม.ย. 2559
ประกาศ
25/59
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/ทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 4 เม.ย. 2559
คำสั่ง
308/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 4 เม.ย. 2559
คำสั่ง
307/59
เวรเดือนเมษายน 2559 หน่วยงานสนง.คณบดี 1 เม.ย. 2559
คำสั่ง
306/59
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2559" ฯ เพิ่มเติม 31 มี.ค. 2559
คำสั่ง
305/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณะกรรมกานสอบ สหกิจศึกษา ปลาย ปี 2558 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 มี.ค. 2559
คำสั่ง
295/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
296/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม ชีววิทยา 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
297/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
298/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
299/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
300/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
301/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
302/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
303/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
304/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2559
คำสั่ง
294/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 2559
คำสั่ง
292/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) (เพิ่มเติม) 28 มี.ค. 2559
คำสั่ง
293/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) (เพิ่มเติม) 28 มี.ค. 2559
คำสั่ง
291/59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 28 มี.ค. 2559
คำสั่ง
290/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร(OD) สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 เพิ่มเติม 25 มี.ค. 2559
คำสั่ง
289/59
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2559
คำสั่ง
281/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
288/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
287/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
286/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
285/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
284/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
283/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 23 มี.ค. 2559
คำสั่ง
282/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สถิติประยุกต์ 23 มี.ค. 2559
ประกาศ
22/59
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบร่วมทุน กับบัณฑิตวิทยาลัย 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
274/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มข. 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
275/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
280/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
279/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานินพธ์ ชีววิทยา 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
278/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
277/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
276/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารเทศภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
279/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
276/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
277/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
278/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มี.ค. 2559
คำสั่ง
263/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
264/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
265/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
266/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
267/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
268/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
269/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
270/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
271/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
272/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
273/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
262/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
260/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
255/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
255/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
247/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
246/59
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดคุณสมบัติ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
249/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
248/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
250/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
252/59
แต่งตั้งคณะกรรการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาาสตร์ประยุกต์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
253/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
251/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
254/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2559
คำสั่ง
245/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยาสำหรับครู 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
243/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาจุลชีวิทยา 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
243/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาจุลชีวิทยา 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
243/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม จุลชีววิทยา 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
236/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
240/59
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
239/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีวิทยา 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
238/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยาสำหรับครู 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
241/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
242/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
244/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิืยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2559
คำสั่ง
243/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 18 มี.ค. 2559
ประกาศ
21/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ฯ (พสวท) รับเพิ่มเติมทดแทน ภาคปลาย ปี 2558 16 มี.ค. 2559
คำสั่ง
232/59
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร (Organization Development:OD) สำหรับสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
221/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
222/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
223/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
224/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
225/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
226/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
227/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
228/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
229/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
230/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
231/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
233/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาเคมี 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
233/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา2559 ของภาควิฃาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 มี.ค. 2559
คำสั่ง
214/59
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2559
คำสั่ง
216/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2559
คำสั่ง
213/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 นิติวิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
212/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาฟิสิกส์ 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
211/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
210/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาชีวเคมี 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
209/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาจุลชีววิทยา 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
204/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
205/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
206/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2559 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
207/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาสถิติ 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
208/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของภาควิชาชีววิทยา 9 มี.ค. 2559
คำสั่ง
202/59
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 8 มี.ค. 2559
คำสั่ง
200/59
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 8 มี.ค. 2559
คำสั่ง
201/59
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตน.อ. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 2559
คำสั่ง
235/59
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2567 8 มี.ค. 2559
คำสั่ง
185/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
186/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
187-59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
188/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
189/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
190/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
191/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
192/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีสำหรับครู 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
193/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
194/59
แต่งตั้งคระกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
195/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
196/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ รับรู้ระยะไกลฯ คอมพิวเตอร์ 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
197/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
198/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
199/59
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2559 7 มี.ค. 2559
คำสั่ง
184/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพิ่มเติม 3 มี.ค. 2559
คำสั่ง
177/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
178/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
168/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม เคมี 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
169/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
170/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
171/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
172/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
173/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
174/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
175/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
176/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
179/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
180/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
181/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 มี.ค. 2559
คำสั่ง
157/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
159/59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม 1 มี.ค. 2559
ประกาศ
20/59
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
158/59
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
160/59
แต่งตั้งจนท.เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี ประจำเดือน มีนาคม 2559 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
161/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
162/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
163/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
164/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
165/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 1 มี.ค. 2559
คำสั่ง
166/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เคมี 1 มี.ค. 2559
ประกาศ
18/59
รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/ทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปี 2558 29 ก.พ. 2559
ประกาศ
19/59
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 1) 29 ก.พ. 2559
คำสั่ง
142/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยาสำหรับครู 26 ก.พ. 2559
ประกาศ
15/59
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2559) 25 ก.พ. 2559
ประกาศ
16/59
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559แบบร่วมทุน (joint funding) 25 ก.พ. 2559
คำสั่ง
156/59
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 24 ก.พ. 2559
ประกาศ
12/59
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 24 ก.พ. 2559
ประกาศ
14/59
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2559 24 ก.พ. 2559
ประกาศ
13/59
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2559 24 ก.พ. 2559
คำสั่ง
154/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศาผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 23 ก.พ. 2559
คำสั่ง
140/59
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการนักวิจัยใหม่ มข.(ร่วมให้ทุน) 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
141/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยาสำหรับครู 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
143/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
144/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
145/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
146/59
แต่งตั้งคณะกรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
147/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
148/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
149/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
150/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
151/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
152/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
153/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 19 ก.พ. 2559
คำสั่ง
139/59
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
129/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
130/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาชีววิทยา 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
131/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม วิชาจุลชีววิทยา 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
132/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาชีววิทยา 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
133/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาชีววิทยา 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
134/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
135/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาคณิตศาสตร์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
136/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
137/59
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาฟิสิกส์ 18 ก.พ. 2559
คำสั่ง
125/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ชีววิทยา 17 ก.พ. 2559
คำสั่ง
126/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เคมี 17 ก.พ. 2559
คำสั่ง
127/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จุลชีววิทยา 17 ก.พ. 2559
ประกาศ
7/59
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 15 ก.พ. 2559
ประกาศ
8/59
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และภาคต้น ปีการศึกษา 2559 15 ก.พ. 2559
ประกาศ
9/59
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรื ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 15 ก.พ. 2559
ประกาศ
10/59
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 15 ก.พ. 2559
ประกาศ
11/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 ก.พ. 2559
ประกาศ
9/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบที่ 1) 15 ก.พ. 2559
คำสั่ง
99/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
100/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
101/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
102/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
103/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
104/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
105/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
106/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
107/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
108/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
109/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
110/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
99/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
111/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
112/59
ตต.อ.บัณฑิตพิเศษ นิติวิทยาศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
113/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
114/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
115/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
116/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
117/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
118/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
119/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
120/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 10 ก.พ. 2559
คำสั่ง
121/59
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 10 ก.พ. 2559
ประกาศ
6/59
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
98/59
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
92/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่โครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
94/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณพิตหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
95/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
96/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
97/59
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
92/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ จนท.ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์(โครงการพิเศษ)ภาคปลาย ปี 2558 9 ก.พ. 2559
คำสั่ง
538/59มข
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 3 ก.พ. 2559
คำสั่ง
72/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
73/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
74/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
75/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
76/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
77/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
78/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
79/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
80/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
81/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
82/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
83/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
85/59
แต่งตั้งอ.รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปี 2558 (คณิตศาสตร์) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
86/59
แต่งตั้งอ.รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปลาย ปี 2558 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
87/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
84/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ภาคปลาย ปี 2558 (ฟิสิกส์) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
88/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
89/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
90/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
88/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
89/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
93/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศาผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปลาย ปี 2558 2 ก.พ. 2559
คำสั่ง
67/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 1 ก.พ. 2559
คำสั่ง
71/59
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2559
คำสั่ง
68/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปี2558 29 ม.ค. 2559
คำสั่ง
65/59
แต่งตั้งเป็นคณะทำงานกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี 2559 28 ม.ค. 2559
คำสั่ง
63/59
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝายต่างๆ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปลาย ปี 2558 26 ม.ค. 2559
คำสั่ง
64/59
แต่งตั้งอ.รับผิดชอบและกรรมการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปลาย ปี 2558 สถิติ 26 ม.ค. 2559
ประกาศ
5/59
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25 ม.ค. 2559
คำสั่ง
62/59
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 25 ม.ค. 2559
คำสั่ง
61/59
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 25 ม.ค. 2559
คำสั่ง
60/59
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 22 ม.ค. 2559
คำสั่ง
43/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
44/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
45/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
46/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
47/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
48/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
49/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
50/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
51/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
52/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
53/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
54/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยาสำหรับครู 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
55/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
56/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมีอินทรีย์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
57/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
58/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 21 ม.ค. 2559
คำสั่ง
59/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 21 ม.ค. 2559
ประกาศ
4/59
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2559 20 ม.ค. 2559
คำสั่ง
42/59
มอบอำนาจให้หัวหน้างานในสำนักงานคณบดี ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 19 ม.ค. 2559
คำสั่ง
30/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 18 ม.ค. 2559
คำสั่ง
39/59
ตต.กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนฯสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (ปรับปรุง 2555) 14 ม.ค. 2559
คำสั่ง
31/59
ตต.กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนฯสาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) ภาคต้น ปี 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
32/59
ตต.กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (ปรับปรุง 2554) ภาคต้น ปี 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
33/59
ตต.กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
34/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนฯสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
35/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ภาคต้น ปี 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
36/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ภาคต้น ปี 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
37/59
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดขอบเขตการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในคณะวิทยาศาสตร์ 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
38/59
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผูรับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2558 13 ม.ค. 2559
คำสั่ง
8302/58
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มข. 13 ม.ค. 2559
ประกาศ
3/59
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 12 ม.ค. 2559
คำสั่ง
18/59
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. ประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
19/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคต้น ปี 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
20/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
21/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
22/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาคต้น ปี 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
23/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ ภาคต้น ปี 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
24/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ ภาคต้น ปี 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
25/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
26/59
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาฯ ภาคต้น ปี 2558 7 ม.ค. 2559
ประกาศ
1/59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 7 ม.ค. 2559
คำสั่ง
11/59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำหรับนักศึกาษป.ตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปี 2558 ภาควิชาสถิติ 5 ม.ค. 2559
คำสั่ง
15/59
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี ประจำเดือน มกราคม 2559 5 ม.ค. 2559
คำสั่ง
1/59
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
2/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
3/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
4/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
5/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
6/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
7/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยาสำหรับครู 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
8/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
9/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
10/59
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ม.ค. 2559
คำสั่ง
8361/59
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มข. 29 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1256/58
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1252/58
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 24 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1253/58
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ 24 ธ.ค. 2558
ประกาศ
86/58
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1251/58
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1232/58
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย "โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 12" 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1233/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1234/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1235/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1236/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1237/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1238/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1239/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1240/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1231/58
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1227/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 15 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1228/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1229/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1230/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1213/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวืชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1214/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1215/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1216/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิฃาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1217/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1218/58
เเต่งตั้่งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1219/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
220/58
เปลี่ยนเเปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1221/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิฃาจุลชีววิทยา 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1222/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1223/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการสอแบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1225/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา รายวิชาบริการ ภาควิชาเคมี 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1226/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิธีปกติ 9 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1212/58
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ตามองค์ประกอบผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ธ.ค. 2558
ประกาศ
85/58
รายชื่อนศ.คณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคต้น ปี 2558 เพิ่มเติม 4 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1211/58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559 4 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1208/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 4 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1209/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาชาวิชาฟิสิกส์ 4 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1207/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1204/58
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน Template PowerPoint คณะวิทยาศาสตร์ 2 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1203/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1202/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1201/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1200/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1199/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1198/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1197/2558
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1196/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1195/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์เเละนาโนเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1193/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์เเละนาโนเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1192/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาสวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1191/58
เเต่งตั้งอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1189/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์เเละนาโนเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1180/58
เเต่งตั้งอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1184/58
เเต่งตั้งอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1186/58
เเต่งตั้งอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1187/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์เเละนาโนเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1185/58
เปลี่ยนเเปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1188/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิขาชีวเคมี 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1183/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1190/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลเเละระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1194/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 2558
คำสั่ง
1182/58
แต่งตั้งจนท.เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดีเดือน ธ.ค.2558 30 พ.ย. 2558
ประกาศ
83/58
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรื มข. ปี 2558 30 พ.ย. 2558
ประกาศ
81/58
ยกเลิกผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 30 พ.ย. 2558
ประกาศ
80/58
แก้ไขผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 และภาคต้น ปีการศึกษา 2558 30 พ.ย. 2558
ประกาศ
82/59
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1181/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1164/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1165/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สิ่งแวดล้อม 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1166/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ฟิสิกส์ 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1167/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1168/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เคมี 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1169/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1170/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1171/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1172/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1173/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1174/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1175/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1176/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1177/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เคมี 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1178/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1179/58
แต่งตั้งคระกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1162/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาชุมนุมและกลุ่มนักศึกษา สังกัดสโมสรนศ.คณะวิทยาศาสตณ์ ปี 2558 24 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1163/58
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1159/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ฯ มข. ปี 2558 16 พ.ย. 2558
ประกาศ
78/58
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 13 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1114/58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในส่วนของคณะวิทยาศษสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 (เพิ่มเติม) 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1115/58
เเต่งตั้งคณะคณะกรรมการโครงการเสริมความรู้เเละทักษะทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 12 พ.ย. 2558
ประกาศ
75/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 (นักเรียนโรงเรียนขยายผล ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปี2558 12 พ.ย. 2558
ประกาศ
76/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอวน. คณะวิทย์ฯ ปี 2558 12 พ.ย. 2558
ประกาศ
77/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 (ระดับมัะยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ สอวน. คณะวิทย์ฯ ปี2558 12 พ.ย. 2558
ประกาศ
74/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ศูนย์ สอวน. คณะวิทย์ฯ ปี2558 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1094/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลฯคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1095/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1096/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1097/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1098/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1099/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1100/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1101/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1102/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1103/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1104/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1105/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1106/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1107/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1108/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1109/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1110/58
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ จุลชีววิทยา 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1111/58
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ชีววิทยา 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1112/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 12 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1092/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)ประจำปีการศึกษา 2559 10 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1091/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)เข้ 10 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1090/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2557 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุนพสวท)และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ท 9 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1088/58
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผูเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะฯ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1054/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1055/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรื 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1056/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1057/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1058/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1079/58
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1080/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1068/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1075/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1059/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1060/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1061/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1062/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1063/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1064/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1065/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1066/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1067/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1069/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1070/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1071/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1072/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1073/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1074/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1076/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1077/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1078/58
เลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1081/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1082/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1083/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1084/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1085/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1086/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1053/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี(ทุนพสวท.)เเละโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิ 3 พ.ย. 2558
คำสั่ง
1051/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานคณบดี เดือน พ.ย.2558 30 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1052/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร่างบทความต้นฉบัยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยฯ งบปี 2558 30 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1050/58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 30 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1017/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 28 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1016/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศาษาในระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558 28 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1015/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรืภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558 27 ต.ค. 2558
ประกาศ
73/58
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น " คนดีศรีจำปา ประจำปี 2558 " 26 ต.ค. 2558
ประกาศ
62/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ สอวน.คณะวิทย์ฯ ปี 2558 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1005/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
998/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีวเคมี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1000/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชจุลชีววิทยา 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
999/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1001/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชคณิตศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1002/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1003/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1004/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1006/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1007/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1008/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณภาพสาขาวัสดุศาสตรืและนาโนเทคโนโลยบี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1009/58
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตตำราวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1012/58
ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1011/58
ลาออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของภาควิชาเคมี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1014/58
แต่งตั้งเลขานุการภาควิชาเคมี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1013/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของภาควิชาเคมี 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1010/58
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2558 22 ต.ค. 2558
คำสั่ง
996/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะกิจการออกแบบก่อสร้างถนนเเละปรับปรุงลานจอดรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2558
คำสั่ง
995/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะกิจการออกเเบบ ตัดโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารเรียนรวมเเละปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2558
คำสั่ง
994/58
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกเเบบก่อสร้างถนนเเละปรับปรุงลานจอดรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2558
คำสั่ง
993/58
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบตัดโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารเรียนรวมเเละปฎิบุติการคณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2558
คำสั่ง
997/58
เเต่งตั้งครกรรมการบริหารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตรื 19 ต.ค. 2558
คำสั่ง
992/58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าและหอจดหมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ต.ค. 2558
ประกาศ
71/58
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศษสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 16 ต.ค. 2558
คำสั่ง
989/58
มอบอำนาจให้ หัวหน้าภาควิชา ประเมินผลปฎิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 15 ต.ค. 2558
ประกาศ
70/58
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี(พสวท.)รับทดเเทนประจำปีการศึกษา2558 15 ต.ค. 2558
คำสั่ง
982/58
เเต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม " รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 " 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
981/58
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
978/58
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการกรอกภาระงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
979/58
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศษสตร์ 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
983/58
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
984/58
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาสถิติ 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
987/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
988/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
986/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
985/58
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
977/58
เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 14 ต.ค. 2558
คำสั่ง
968/58
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
969/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
970/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการศึกษาคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
971/58
แต่งตั้งอาจาร์ยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
972/58
แต่งตั้งอาจาร์ยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
973/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
974/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
975/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
976/58
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนของสำนักงานคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2558
คำสั่ง
964/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
966/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา ประจำปี 2558 เพิ่มเติม 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
967/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของภาควิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
965/58
แต่งตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
967/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยฯ งบประมาณ 2558 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
962/58
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 2558 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
958/58
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 2558 ชีววิทยา 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
959/58
แต่งตั้งอ. กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ภาคต้น ปี 58 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
961/58
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2558 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
960/58
แต่งตั้งอาจารย์ผุ็รับผิดชอบเเละเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 9 ต.ค. 2558
คำสั่ง
957/58กรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาฯ พสวท. รับทดแทน ปี 2558 7 ต.ค. 2558
คำสั่ง
933/58
เปลี่ยนเเปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
934/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาเคมีอินทรีย์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
935/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
937/58
เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
936/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
938/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
939/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
940/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
941/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
942/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) สาขาฟิสิกส์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
943/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
944/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
945/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
946/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
947/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
949/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
948/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
950/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
951/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอิสระ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
952/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
953/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
954/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
955/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
956/58
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาจุลชีววิทยา 6 ต.ค. 2558
คำสั่ง
895/58
การย้ายและหมุนเวียนภาระงาน ในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
884/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
885/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเต้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
886/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 คอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
887/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ของภาควิชาเคมี 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
888/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ป 2558 ภาควิชาชีววิทยา 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
889/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 ภาควิชาชีวเคมี 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
890/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 ภาควิชาจุลชีววิทยา 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
891/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 สิ่งแวดล้อม 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
893/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 นิติวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
892/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 ฟิสิกส์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
894/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
887/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2558 เคมี 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
1089/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชาชีววิทยา 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
894/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชา วัสดุศาสตรืและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2558
คำสั่ง
881/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปี 58 เพิ่มเติม ฟิสิกส์ 30 ก.ย. 2558
คำสั่ง
883/58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในสนง.คณบดี ประจำเดือน ตุลาคม 2558 30 ก.ย. 2558
คำสั่ง
882/58
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2558 30 ก.ย. 2558
คำสั่ง
873/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าฯ นิติวิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
874/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าฯ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
875/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าฯ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
876/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าฯ คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
877/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าฯ คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
878/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
879/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
880/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 ก.ย. 2558
คำสั่ง
871/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 2558 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2558
คำสั่ง
870/58
แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 2558 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศฯ คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2558
คำสั่ง
869/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษานศ.สหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 2558 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศฯ คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2558
ประกาศ
67/58
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดที่ 1) 23 ก.ย. 2558
คำสั่ง
867-58
ลาออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของภาควิชาเคมี 23 ก.ย. 2558
คำสั่ง
866/58
แต่งตั้งอ.พิเศษ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ ต้น ปี 2558 23 ก.ย. 2558
ประกาศ
65/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มขง ปี 2558 22 ก.ย. 2558
ประกาศ
64/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข ปี58 22 ก.ย. 2558
คำสั่ง
865/58
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ต้น ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2558
ประกาศ
63/58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล ประจำปีการศึกษา 2558 22 ก.ย. 2558
ประกาศ
66/58
ตารางสอบกลาง ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 22 ก.ย. 2558
คำสั่ง
713/58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
852/58
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ นศ.ป.ตรี ภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
863/58
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการกรอกภาระงานสายสนับสนุน 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
853/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ชีวเคมี 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
854/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
855/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
856/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ชีวเคมี 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
857/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ เคมีอินทรีย์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
858/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
859/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทย์ฯ คณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
860/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทย์ฯชีวเคมี 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
861/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ฯ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
862/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ฯ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
864/58
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2558
คำสั่ง
829/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
830/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรับรู้จากระยะไกลฯ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
831/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(คอม) 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
832/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
833/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
834/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิ่งแวดล้อม 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
839/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารฯ(คอม) 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
840/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยี(คอม) 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
841/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
842/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารฯ(คอม) 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
843/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
844/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
845/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
846/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
847/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
848/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม วัสดุศาสตร์ฯ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
849/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
850/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ฯ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
851/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
837/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ย. 2558
คำสั่ง
868-58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของ มข. ปี 58 เพิ่มเติม 17 ก.ย. 2558
คำสั่ง
827/58
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการระดับป.ตรีระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ ต้น ปี2558 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
812/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ คอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
813/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาการศึกษาอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
814/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) เคมี 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
815/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) เคมี 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
816/58
เปลี่ยนแปลงอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอม) 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
817/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชีววิทยา 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
818/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟิสิกส์ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
819/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
820/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
821/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
822/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
823/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
824/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
825/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
826/58
แต่งตั้งอ.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุลชีววิทยา 16 ก.ย. 2558
คำสั่ง
810/58
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา ประจำปี 2558 15 ก.ย. 2558
คำสั่ง
811/58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ตามโครงการ พสวท. ปี 2559 15 ก.ย. 2558
คำสั่ง
796/58
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
800/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
801/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
802/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
803/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
804/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
805/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
806/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
807/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) เคมี 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
808/58
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วัสดุศาสตร์ฯ 11 ก.ย. 2558
คำสั่ง
809/58
เปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษาว